Vedtægter

Vedtægter for Torveparken Sportsklub

§ 1 Navn og hjemsted:
Foreningens navn er Torveparkens Sportsklub (TPS), dens hjemsted er Torveparken, Mørkhøj, 2730 Herlev (Gladsaxe kommune).

§ 2 Formål:
Klubbens formål er at fremme fodboldspillet samt andre idrætsaktiviteter i Torveparken og omegn, fortrinsvis for børn og unge.
Formål søges navnlig ved træning samt deltagelse i stævner og turneringer og socialt samvær.

§ 3 Medlemskab af organisationer:
Klubben er medlem af F.I.G. (Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe). Desuden er klubben medlem af Sjællands Boldspil Union (SBU) samt af Old Boys Sammenslutningen af 1949 (OBS49).
Klubben er underlagt disse specialforbund/ unioners love og vedtægter ved deltagelse i disses forbunds/ unioners turneringer.

Foreningen TPS skal til enhver tid følge afdelingsbestyrelsen i Torveparken’s retningslinier.

§ 4 Medlemmer:
Aktive: Alle der er bosiddende i bebyggelsen kan optages. Dog kan andre optages som aktive medlemmer, såfremt pladsforholdene taler for det.
Passive: Som sådanne kan optages alle der ønsker at støtte klubben på den ene eller anden måde.
Æresmedlem: Æresmedlemmer udnævnes af bestyrelsen, spørgsmål om valg af æresmedlem kan ikke gøres til genstand for diskussion på generalforsamlingen. Et æresmedlem er livsvarigt medlem af klubben.

Alle medlemmer kan frit indstille et æresmedlem. Dette skal ske til bestyrelsen.

§ 5 Kontingent:
Kontingent fastsættes individuelt af bestyrelsen. Kontingent giver kun ret til udøvelse af idræt i den pågældende idrætsgren. Kontingent opkræves forud halvårligt eller helårligt for alle medlemmer. Ledere (hermed menes bestyrelsen, trænere, holdledere) og æresmedlemmer i klubben er kontingentfrie.

§ 6 Pligter/ rettigheder/ eksklusion:
Ethvert medlem er pligtig til at overholde de regler, som klubben til enhver tid pålægger dem. Det er endvidere medlemmernes pligt ved træning, konkurrencer og på offentlige steder, hvor klubben repræsenteres, at bevare en sportslig optræden. I øvrigt kan bestyrelsen give en tidsbestemt karantæne eller ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. Beslutningen herom kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for karantænen/ eksklusionen. Den tidsbestemte karantæne kan ikke appelleres, hvorimod eksklusionen kan appelleres ved førstkommende generalforsamling.
Klubben indhenter, i henhold til lovgivningen, straffeattester for ungdomstrænerne en gang om året.

§ 7 Påklædning:
Ved konkurrencer og opvisninger skal deltagende medlemmer bære den af klubben påbudte spilledragt.

§ 8 Bestyrelsen:
Klubben ledes af en bestyrelse, hvis øverste myndighed er generalforsamlingen, og hvis væsentligste funktioner er: Varetagelse af TPS’s interesser overfor myndigheder etc.
Koordinering af Torveparkens sportsanlæg samt fællesarrangementer af sportslig eller anden art.
Tegningsretten i forbindelse med ansøgninger til kommunen har formanden og kassereren.
Bestyrelsen består af:
1 formand
1 næstformand
1 kasserer
1 ungdomsformand
1 marketingansvarlig
1. bestyrelsesmedlem
2. bestyrelsesmedlem
De enkelte bestyrelsesmedlemmer skal varetage de i stillingsbeskrivelsen anførte opgaver. Stillingsbeskrivelserne kan rekvireres ved henvendelse til bestyrelsen. Bestyrelsesmøder afholdes efter behov, eller når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer kræver dette. Indkaldelse til bestyrelsesmøder skal ske med 8 dages varsel, ved udsendelse af skriftlig dagsorden. Efter et bestyrelsesmøde udsendes skriftligt referat til samtlige bestyrelsesmedlemmer og ledere inden 3 uger. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede, heraf enten formand eller kasserer. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Ved afgang af bestyrelsen i utide, konstituerer bestyrelsen sig selv frem til næste ordinære generalforsamling.

§ 9 Generalforsamling:
Generalforsamling afholdes 1 gang årligt, ultimo februar, og indkaldes med 14 dages skriftlig varsel. Forslag til vedtægts ændringer skal være bestyrelsen i hænde 8 dage før generalforsamlingen. Generalforsamlingens dagsorden skal mindst indeholde følgende:

1. Valg af dirigent.
2. Beretning af TPS’s formand.
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab, samt budgettet for det kommende år.
4. Indkomne forslag.
5. Valg af formand/ungdomsformand/1. bestyrelsesmedlem lige år.
6. Valg af kasserer/næstformand/2. bestyrelsesmedlem/sekretær ulige år.
7. Valg af 2 suppleanter. (Vælges for 1 år)
8. Valg af revisor/revisorsuppleant. (Vælges for 1 år)
Generalforsamlingen ledes af en dirigent. Dirigenten skal konstatere om mødet er lovlig indvarslet ifølge vedtægterne. Dirigenten skal tilendebringe forhandlingerne i mødet. Dirigenten noterer navnene på debattørerne, og giver dem ordet i den rækkefølge de er indtegnet. Dirigenten og de enkelte mødedeltagere er berettiget til, at fremsætte forslag om tidsbegrænsning af debatten eller afslutning. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal der på begæring fra 1 stemmeberettiget medlem foregå skriftlig afstemning og valg. Almindelig stemmeflerhed er afgørende. I tilfælde hvor stemmerne står lige, bortfalder forslaget. Ved vedtægtsændringer kræves 2/3 flertal, af de afgivne stemmer. Dirigenten tilrettelægger afstemning og evt. ændringsforslag således: Alle forslag skal til særskilt afstemning. Er der et ændringsforslag, sættes det under afstemning før det oprindelige forslag. Er der flere ændringsforslag, sættes det mest vidtgående under afstemning først. Valgbare er alle ledere og aktive medlemmer, der er fyldt 15 år. Ikke fremmødte ledere og medlemmer, kan kun vælges, når skriftligt tilsagn fremlægges. Stemmeretten kan udøves af alle ledere og medlemmer, kun ved personligt fremmøde. Hvis man er bagud i kontingent, er man ikke stemmeberettiget på generalforsamlingen. Passive medlemmer har taleret men ikke stemmeret. Efter en generalforsamling udsendes skriftligt referat til samtlige bestyrelsesmedlemmer og ledere inden 3 uger.

§ 10 Ekstraordinær generalforsamling:
Bestyrelsen eller 2/3 af de stemmeberettigede aktive medlemmer, kan kræve indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter, at begæringen er fremsat over for bestyrelsen, med oplysning om det emne, der ønskes behandlet. Indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling skal ske skriftligt med 14 dages varsel. Efter den ekstraordinære generalforsamling udsendes skriftligt referat til samtlige bestyrelsesmedlemmer og ledere inden 3 uger..

§ 11 Regnskab:
Regnskabet for TPS er kalenderåret. Revisor reviderer regnskabet og konstaterer såvel kasse som øvrige beholdningers tilstedeværelse. Revisor har ret til når som helst, at foretage uanmeldt beholdningseftersyn. Det reviderede regnskab, skal udsendes skriftligt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

§ 12 Opløsning:
Ved klubbens opløsning skal evt. formue overgives til andet ungdomsarbejde. Klubbens materielle aktiver overgives til andet ungdomsarbejde i Torveparken, under afdelingsbestyrelsens ansvar.

§ 13 Mødeafholdelse (udover bestyrelsesmøder):
Øvrige møder indkaldes med minimum 8 dages varsel.